Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 11:30 i 16:00 – 17:30 w sobotę w godz. 10:00 – 11:30

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH
DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

1. CHRZEST
– akt urodzenia dziecka (odpis)
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka
– dane rodziców chrzestnych
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych
o praktykowaniu wiary

Terminy chrztów:
– Wigilia Paschalna
– 25 grudnia
– Każda niedziela miesiąca godz. 12:00
– Inny dzień po uzgodnieniu z ks. proboszczem

Chrzty należy zgłaszać dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Chrzestnym może być ten, kto:
– jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania
– prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić uczeń, jeśli chodzi na katechezę
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
– żyje w sakramentalnym małżeństwie


2.  BIERZMOWANIE
– metryka chrztu
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

1. Młodzież z terenu naszej parafii pragnąca przystąpić do sakramentu bierzmowania składa w terminie ogłoszonym pisemną deklarację o przyjęcie do grona kandydatów. Dotyczy to również kandydatów do bierzmowania ze szkół znajdujących się poza terenem naszej parafii – formularz deklaracji do pobrania jest poniżej.
2. Czynne i godne uczestnictwo w katechezie szkolnej potwierdzone wpisem w indeksie kandydata do bierzmowania (uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii katechety oraz minimum oceny dostatecznej z katechizacji).
3. Czynne i godne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. o godz. 12 oraz w katechezie parafialnej odnotowane w dzienniczku kandydata. Obowiązek uczestnictwa mają wszyscy kandydaci, także ci uczący się w szkołach poza terenem parafii.
4. Dostarczenie świadectwa chrztu świętego, bądź wyciągu Ad Sacra o chrzcie świętym odnotowane w dzienniczku kandydata.
5. Systematyczna spowiedź odnotowana w dzienniczku kandydata.
6. Uczestnictwo w nabożeństwach potwierdzone wpisem w powyższym dokumencie.
7. Zaliczenie na pozytywną ocenę przed katechetą pytań z Katechizmu Bierzmowanych (katechizm do pobrania jest dostępny tutaj)jak również podstawowych modlitw, co powinno być odnotowane w dzienniczku kandydata.
8. Stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie mnie do Sakramentu Bierzmowania.
9. Pozytywne zaliczenie Skrutinium – rozmowy kwalifikacyjnej z ks. Proboszczem i duszpasterzami.

Do pobrania: 
DEKLARACJA      KATECHIZM


3.  I KOMUNIA ŚWIĘTA
– metryka chrztu dziecka       

4.  MAŁŻEŃSTWO
– aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz,
– metryki chrztu
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo katechizacji
– świadectwo bierzmowania
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
– zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego
– dokumenty z USC do ślubu konkordatowego lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny       

5. POGRZEB KATOLICKI
– akt zgonu
– karta zgonu
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych- wiatyk (komunia św.)    
– jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
– zgoda na pogrzeb od proboszcza jeśli zmarły, wcześniej przebywał dłużej niż pół roku poza parafią pogrzebu